Innkalling til ting NMF region vest og invitasjon til seminar og kurs

I henhold til regionens lov § 13 kalles det med dette inn til ting 12. mars 2016 kl 15:00.

Tinget avholdes på Terminus hotell Bergen

Sakliste for tinget i henhold til regionens lov § 16

a) Godkjenne de fremmøtte representantene.

b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

d) Behandle beretning.

e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

f) Behandle forslag og saker.

g) Fastsette kontingent.

h) Behandle budsjett for regionen.

i) Foreta følgende valg:

1. Leder og nestleder.

2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

3. 2 revisorer og 2 vara revisorer.

4. Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å

oppnevne representantene.

5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste regionting.

(2)Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges

vara medlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

j) Delegere fullmakter og prokura.

Klubber som har saker de ønsker at tinget skal behandle under pkt. f) må sende disse til regionsstyret

på e-post region.vest@live.no innen 28.02.2016 kl. 23:59

Detaljert sakliste og dokumenter vil være tilgjengelig for klubbene senest 07.03.2016.

Med tanke på regionens årsberetning er det ønskelig at klubbene bidrar med noen ord om aktivitet,

store og/eller banebrytende arrangementer, prestasjoner etc. dette kan sendes til e-post

region.vest@live.no

Påmelding: Klubbene i region vest kan i henhold til regionens lov § 14.1 stille med inntil fire

delegater hver samt et fritt antall observatører. Delegater skal videre i henhold til lov §14.4 være

meldt til regionen en uke før møtet det vil si 06.03.2016 kl 23:59

Husk kjønnsfordeling ved sammensetning av delegater. Utvalg på tre personer eller mindre skal i

følge regionens lov § 5 og NIFs lov § 2-4.ha representanter fra begge kjønn, utvalg på mer enn tre

personer skal ha minimum to representanter fra hvert kjønn.

I forbindelse med tingmøtet vil det bli arrangert et seminar lørdag 12 mars fra kl 1000-1400 med

tittel ”Klubbens styrearbeid i praksis”. Søndag fra 0900 – 1600 gjennomføres Sikkerhetslederkurs.

Påmelding : logg på i ”minidrett” – påmelding – kurs – søk kurset (Sikkerhetslederkurs Bergen eller

Klubbens styrearbeid Bergen) (søkbart fra 18 feb)

Hilsen Styret